Acceso estudiantes extranjeros

Estudiar a la FDET

Iniciar estudis universitaris

Continuar estudis universitaris

Documentació per continuar els teus estudis universitaris

- Lloc de presentació:

En la Secretaria Administrativa de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. La sol·licitud haurà d'estar adreçada al degà/ana del centre.

- Terminis:

El període per poder sol·licitar la convalidació d'estudis s'estableix en el calendari acadèmicoadministratiu que aprova el Consell de Govern de la UdL per cada curs acadèmic.

- Documentació:

- Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).

- Certificat acadèmic personal on constin les assignatures que has fet i les qualificacions.

- Programes de les assignatures on figurin el contingut i el nombre de crèdits o d'hores / setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen que correspongui.

- Pla d'estudis o quadre de matèries exigides per assolir la titulació que es vol convalidar, expedit pel centre que correspongui, amb el segell del centre d'origen corresponent.

- Certificat acreditatiu de la nacionalitat (passaport, DNI).

- Rebut del pagament dels preus públics corresponents.

 

 

Convalidaciones

Iniciar estudios universitarios

Continuar estudios universitarios

Solicitudes

- Lugar de presentación:

En la Secretaría Administrativa de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo. La solicitud tendrá que estar dirigida al decano/ana del centro.

- Plazos:

El periodo para poder solicitar la convalidación de estudios se establece en el calendario académicoadministrativo que aprueba el Consejo de Gobierno de la UdL por cada curso académico.

- Documentación:

- Formulario de solicitud (original i fotocopia).

- Certificado académico personal donde consten las asignaturas que has hecho y las calificaciones..

- Programas de las asignaturas donde figuren el contenido y el número de créditos o de horas / semanas por semestre o año, con el sello del centro de origen que corresponda..

- Plan de estudios o cuadro de materias exigidas para lograr la titulación que se quiere convalidar, expedido por el centro que corresponda, con el sello del centro de origen correspondiente..

- Certificado acreditativo de la nacionalidad (pasaporte, DNI).

- Recibo del pago de los precios públicos correspondientes.

 

Validated

Starting university studies

Continuing university studies

Application

- Applications are submitted:

In the Administrative Secretariat of the Faculty of Law, Economy and Tourism. The request must be addressed to the Dean of the center.

- Plazos:

El periodo para poder solicitar la convalidación de estudios se establece en el calendario académicoadministrativo que aprueba el Consejo de Gobierno de la UdL por cada curso académico.

- Documentación:

- Formulario de solicitud (original i fotocopia).

- Certificado académico personal donde consten las asignaturas que has hecho y las calificaciones..

- Programas de las asignaturas donde figuren el contenido y el número de créditos o de horas / semanas por semestre o año, con el sello del centro de origen que corresponda..

- Plan de estudios o cuadro de materias exigidas para lograr la titulación que se quiere convalidar, expedido por el centro que corresponda, con el sello del centro de origen correspondiente..

- Proof of nationality (passport, ID card).

- Recibo del pago de los precios públicos correspondientes.