Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Dret i Economia  es troba recollit en:

Vicedegana de Qualitat: M. José Puyalto Franco

Gestora de la qualitat i suport a la direcció: Stela Maris Miret Alberich
Despatx: 2.41
qualitat.fdet@udl.cat
973 70 3329